Chiến lược phát triển doanh nghiệp của ITAXA 

Kế hoạch sản xuất - kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm của ITAXA 

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 05 năm (2021 - 2025)

Năm 2023

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng 2023

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2023

Năm 2022

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2022

Báo cáo giám sát tài chính Công ty Địa Sinh 2022

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022

Báo cáo quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng năm 2022

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

Báo cáo mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2022

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2022

Năm 2021

Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021

Thông báo người đại diện theo pháp luật

Báo cáo xác định quỹ tiền lương của người lao động năm 2021

Báo cáo xác định quỹ tiền lương của người quản lý năm 2021

Báo cáo giám sát tài chính Địa Sinh năm 2021

Báo cáo tiền lương thù lao năm 2021

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021

Báo cáo mục tiêu tổng quát kế hoạch kinh doanh năm 2021

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 6 tháng 2021

Năm 2020

Thông báo người đại diện theo pháp luật

Báo cáo đánh giá kết quả hàng năm và 3 năm gần nhất.

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức.

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2020

Báo cáo tài chính năm 2020

Báo cáo tiền lương thù lao 2020

Báo cáo kết quả giám sát Địa Sinh năm 2020

Báo cáo xác định quỹ tiền lương của người quản lý 2020

Báo cáo xác định quỹ tiền lương của người lao động 2020

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng năm 2020

Báo cáo kết quả giám sát tài chính Địa Sinh 6 tháng năm 2020

Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020

Năm 2019

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2019

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính năm 2019

Báo cáo kết quả giám sát địa sinh năm 2019

Báo cáo quỹ tiền lương của người lao động 2019

Báo cáo quỹ tiền lương của người quản lý 2019

Báo cáo tài chính năm 2019

Báo cáo tiền lương thù lao 2019

Thông báo người đại diện theo pháp luật

Báo cáo kết quả giám sát Địa Sinh 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019

 Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2019

Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại 2019

Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 2019

Năm 2018

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện KH SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2018

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 2018

Báo cáo kết quả giám địa sinh 2018

Báo cáo quỹ tiền lương của người lao động 2018

Báo cáo quỹ tiền lương của người quản lý 2018

Báo cáo tài chính 2018

Báo cáo tiền lương thù lao 2018

Thông tin người đại diện theo pháp luật

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo kết quả giám sát địa sinh 6 tháng đầu năm 2018

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018.

Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển 2018

Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại năm 2018

Năm 2017

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 2017

Báo cáo quỹ tiền lương của người quản lý 2017

Báo cáo quỹ tiền lương của người lao động 2017

Báo cáo tài chính 2017

Báo cáo tiền lương thù lao 2017

Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá xếp loại doanh nghiệp 2017

Thông báo người đại diện theo pháp luật 2017

Kế hoạch kinh doanh 2017

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2017

Báo cáo kết quả giám sát địa sinh 6 tháng đầu năm 2017

 

Năm 2016

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạc SXKD hàng năm và 3 năm gần nhất

Thông báo người đại diện theo pháp luật

Báo cáo tiền lương thưởng thù lao 2016

Báo cáo quỹ tiền lương người quản lý 2016

Báo cáo quỹ tiền lương người lao động 2016

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 2016

Báo cáo tài chính 2016

Kế hoạch năm 2016

Thông tin người đại diện 2016 ITAXA

Quyết định giao chỉ tiêu đánh giá, xếp loại doanh nghiệp năm 2016

Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 6 tháng đầu năm 2016

Báo cáo thực trạng quản trị 2016

 

Năm 2015

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 2015 ITAXA

Báo cáo lương thù lao thưởng 2015 ITAXA

Báo cáo quỹ tiền lương viên chức quản lý 2015

Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện người lao động 2015

Báo cáo tài chính 2015

Kế hoạch sản xuất - kinh doanh 2016

Thông tin người đại diện 2015

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của công ty TNHH MTV ITAXA

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất.

Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015

 

 6 Tháng 2015 

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính sáu tháng đầu năm 2015

Báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2015 

 

Năm 2014

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 2014

Báo cáo tài chính 2014

Báo cáo tình hình hoạt động Công ty TNHH MTV ITAXA 2014

Quỹ tiền lương thực hiện viên chức quản lý 2014 

Quỹ tiền lương thực hiện của người lao động 2014

 

6 Tháng 2014

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính sáu tháng đầu năm 2014

Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động sáu tháng đầu năm 2014

Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quản lý sáu tháng đầu 2014

Báo cáo tài chính quý một năm 2014

Báo cáo tài chính quý hai năm 2014

 

Năm 2013

Báo cáo đánh giá tình hình tài chính 2013

Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của người lao động 2013

Báo cáo quỹ tiền lương thực hiện của viên chức quan lý 2013

Báo cáo tài chính năm 2013