BỘ MÁY QUẢN LÝ

I. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1.     Bùi Kế Hùng                   Chủ tịch

2.     Nguyễn Đức Trọng         Ủy viên

3.     Nguyễn Châu Phúc        Ủy viên

 

 

II. KIỂM SOÁT VIÊN

1.   Lưu Thị Quỳnh Phương

 

III. BAN GIÁM ĐỐC

1.   Nguyễn Đức Trọng           Giám đốc

2.   Nguyễn Châu Phúc          Phó Giám đốc Thường trực

     3.   Nguyễn Anh Kiệt               Phó Giám đốc phụ trách Hành chính và Đối ngoại

     4.   Nguyễn Tuấn Anh             Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, Giám đốc Nhà in TTXVN