BỘ MÁY QUẢN LÝ

I. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

1.     Nguyễn Châu Phúc        Chủ tịch

2.     Nguyễn Đức Trọng        Ủy viên

3.     Nguyễn Tuấn Anh          Ủy viên

 

 

II. KIỂM SOÁT VIÊN

       Lưu Thị Quỳnh Phương

 

III. BAN GIÁM ĐỐC

1.   Nguyễn Đức Trọng           Giám đốc

     2.   Nguyễn Anh Kiệt               Phó Giám đốc phụ trách Hành chính và Đối ngoại

     3.   Nguyễn Tuấn Anh             Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, Giám đốc Nhà in TTXVN