BỘ MÁY QUẢN LÝ

I. CHỦ TỊCH CÔNG TY

     Nguyễn Châu Phúc       

 

II. KIỂM SOÁT VIÊN CHUYÊN TRÁCH

       Nguyễn Đình Thiện

 

III. BAN GIÁM ĐỐC

1.   Nguyễn Đức Trọng           Giám đốc

     2.   Nguyễn Anh Kiệt               Phó Giám đốc phụ trách Hành chính và Đối ngoại

     3.   Nguyễn Tuấn Anh             Phó Giám đốc phụ trách Kỹ thuật, Giám đốc Nhà in TTXVN